Oferta

Kancelaria specjalizuje się w sprawach z zakresu :
 

Prawa rodzinnego
(m.in. rozwody, separacje, podziały majątku wspólnego, rozdzielność majątkowa, kontakty z dzieckiem, alimenty, adopcje, unieważnienie małżeństwa, ustalenie pochodzenia dziecka, władza rodzicielska)

Prawa spadkowego
(m.in. stwierdzenie nabycia spadku, nieważność testamentu, dział spadku, zachowek)

Prawa rzeczowego
(m.in. zniesienia współwłasności, zasiedzenie, służebność przesyłu, ochrona naruszonego posiadania, ochrona naruszonej własności)

Prawa zobowiązań
(m.in. odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadki komunikacyjne, dochodzenie roszczeń z umów, bezpodstawne wzbogacenie, czyny niedozwolone)

Ponadto kancelaria świadczy usługi prawne z zakresu :

Prawa karnego
(m.in. obrona podejrzanego i oskarżonego, reprezentowanie interesów pokrzywdzonego jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego oraz oskarżyciela prywatnego)

Prawa administracyjnego
(m.in. odwołania, wnioski, skargi, zażalenia, reprezentacja Klienta w postępowaniu przed organami administracji publicznej oraz w postępowaniu przed sądami administracyjnymi)

Prawa pracy
(m.in. ustalenie istnienia stosunku pracy, przywrócenie do pracy, odszkodowania, mobbing)
 

Oferowana pomoc prawna obejmuje: udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych i pism procesowych, udział w negocjacjach, reprezentację Klientów przed sądami, organami egzekucyjnymi, organami administracji państwowej i samorządowej.